Kwaliteit

Het Almende College werkt planmatig en cyclisch aan kwaliteit. Dat betekent dat we evalueren hoe het primaire onderwijsproces en de ondersteuning verlopen en waar nodig aanpassingen doen.

Door middel van kwantitatieve tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders krijgen we inzicht in onze kwaliteit, en juist ook door ouderklankbordavonden te organiseren leren we veel over wat we als school beter kunnen doen. Ook leerlingen worden bevraagd in klankbordgroepen en in de leerlingenraad. We meten de leskwaliteit met lesbezoeken en we bespreken onderwijsresultaten binnen het team. Binnen de schoolleiding en met de medezeggenschapsraad bespreken we de opbrengsten, zodat we afspraken kunnen maken over verbetermogelijkheden.

Op de site scholen op de kaart zijn de schoolresultaten van de afgelopen drie jaren in te zien.